Čínský herbář
Čeština

Dan Shen - šalvěj červenokořenná (Salvia miltiorrhiza)

Šalvěj červenokořenná, je v Číně známá pod označením Danshen a je jednou z tradičních čínských léčivých rostlin. Patří do čeledi hluchavkovitých.  Rostlina má domovinu v Číně, Japonsku, Mongolsku... V současnosti je rozšířená po celém světě. Nejvíce se jí daří v nadmořských výškách mezi 901200 metry a preferuje travnatá místa, stráně, břehy rybníkůřek atd. Dorůstá výšky cca 3060 cm. Listy i stonek bývají plstnatě chlupaté. Listy jsou jednoduché nebo rozdělené. Květy bývají fialové nebo modré. Nejdůležitější je však kořen, který je větvený, dužnatý a mívá červenou barvu. Plody šalvěje červenokořenné jsou trvdky, v nichž jsou suché plůdky. Pro léčebné účely se využívá převážně kořen.

Kořen šalvěje je po dlouhá staletí využíván v tradiční čínské medicíně, kdy je součástí mnoha bylinných směsí. Dle čínské medicíny ovlivňuje srdečně-cévní systém, metabolismus tuků, působí proti tvorbě sraženin, podporuje zdraví jater atd. Bylinné směsi se využívají k léčbě s velkým úspěchem i v dnešní době.

 

Dan-shen

Složení šalvěje červenokořenné:

Z kořene šalvěje bylo extrahováno velké množství látek, udává se, že více než 90. Složky je možné rozdělit do dvou hlavních skupin na hydrofilní a lipofilní (rozpustné ve vodě a v tucích). Jmenujeme jen některé z nich.

Hydrofilní složky:

 • Kyseliny salviolové AF
 • Salviol
 • Kyselina ursolová
 • Kyselina lithospermová
 • Kyselina rozmarýnová
 • Kyselina metylrozmarýnová
 • Kyselina kávová
 • Kyselina isofurulová
 • Kyselina protokatechová
 • Salvianen
 • Salviadion
 • Salvianan

Lipofilní složky:

 • Diternenoidy
 • Tanshinony tanshinon I, tanshinon IIa a IIb, cryptotanshinon,  isotanshinon, nortanshinon, hydroxytanshino
 • Tanshindioly A, B, C
 • Miltion
 • Mitiron
 • Ferruginol
 • Tanshinlakton
 • Miltipolon

Dále se v kořeni šalvěje nachází také flavony, a to hlavně baicalin, a steroly, např. beta-sitosterol, daucosterol, stigmasterol. Nechybí aní vitamín E a biologicky aktivní polysacharidy, které tvoří až 40 % obsahu kořene. V kořeni jsou též bílkoviny a dle studií tvoří přibližně 9 %, přičemž je jich 2650 různých typů. Z nich se cca 43 % zapojuje do metabolismu rostliny, 18 % chrání rostlinu a 10 % se zapojuje do udržení redoxní homeostázy. Jelikož mají často velmi složité názvy, uvedeme jen pár z nich, např. Acetyl-CoA C-acetyltransferáza,  5-fosfomevalonát kináza 1-deoxy-D-xylulóza 5-fosfát syntáza, 2-C-metyl-D-erythritol 4-fosfát cytidylyltransferáza, 2-C-metyl-D-erythritol 2,4-cyklodiphosfát syntáza atd.

Je vidět, že kořen šalvěje má velmi bohaté a různorodé složení, z toho plynou i možnosti využití.

Vlastnosti kořene šalvěje červenokořenné:

Ze složení kořeně šalvěje je možné odvodit i její účinky, kterých je skutečně mnoho. Omezíme se na ty nejvýraznější a nejprozkoumanější.

 • Protinádorové účinky

Protinádorové účinky šalvěje červenokořenné jsou testovány na buněčných kulturách, zvířatech, existují i klinické studie.

Často se využívají jednotlivé látky z šalvěje. Víme tak, že tanshinon IIA působí toxicky na buňky lidské leukémie, ale nejen na ně, např. na buňky rakoviny jater, prsu, tlustého střeva, plic atd. Prokázalo se, že pokud jsou tyto buňky v kultuře společně s tanshinonem přestávají se dělit a podléhají apoptóze, tj. buněčné smrti. Krom toho se také omezuje jejich schopnost vycestovat z nádoru, tj. snižuje se invazivita a metastazování.

Vodný extrakt velmi dobře zabral na rakovinu v ústní dutině. dihydroisotanshinone I si poradil s buňkami rakoviny prostaty a  cryptotanshinon s rakovinou vaječníků.

Často se pokusy na buněčných kulturách kombinují s pokusem na zvířatech, která mají stejný typ rakoviny, jaké jsou testované buňky. Sleduje se, zda podávání šalvěje změní nádor. Ukazuje se, že většinou dochází k omezení růstu nádorů, a dokonce k jejich zmenšení. To se prokázalo např. u lidského karcinomu plic, který byl implantován myším. Zde došlo díky podávání šalvěje ke z menšení nádoru díky ovlivnění aktivity imunitních buněk makrofágů, došlo tedy k posílení protinádorové imunity.

Zmíníme také studie, které byly provedeny za účasti dobrovolníků, v těchto případech pacientů.  V jedné z nich se zkoumalo, zda může podávání kořene šalvěje vést ke zlepšení šance na přežití u pacientů s pokročilým karcinomem plic.

Nejedná se přímo o protinádorový účinek, ale zmíníme klinickou studii, kdy šalvěj pomohla k vyhojení rány po mastektomii u žen, které jí podstoupily z důvodů rakoviny prsu. Po odstranění prstu se rána překrývá kožním překryvem, který po odstranění zůstává. Častým problémem je, že v tomto překryvu dochází k narušení krevního zásobení a odúmrti tkáně. To samozřejmě negativně ovlivňuje hojení. Autoři podávaly části žen šalvěj a části běžnou terapii a části anisodamin, což je lék využívaný u poruch cirkulace krve. U skupin, které dostávaly šalvěj nebo anisodamin byl menší výskyt ischemií a nekróz. Rána se lépe hojila. Šalvěj měla navíc plus v tom, že neměla nežádoucí účinky, které byly zachyceny u terapii anisodaminem. 

 • Protizánětlivé účinky

Látky z kořene šalvěje mají také protizánětlivé účinky. To je důležité hlavně u chronických patologických zánětů, mezi něž patří také autoimunitní či alergické záněty. Chronický zánět ničí tkáně a urychluje degeneraci organismu včetně centrální nervové soustavy. Při pokusech se ukázalo, že tanshinony jsou schopné redukovat tvorbu působků, které podporují zánět, např. prostaglandinů, snižují také produkci prozánětlivých cytokinů imunitními buňkami (IL-1beta, IL-5, TNF alfa). Dalším protizánětlivou aktivitou je také to, že omezují pohyb leukocytů do místa poškození.

V pokusech na myších se prokázalo, že umí omezit zánět ve střevě. Autoři studii způsobili myším zánět, tj. kolitidu, a části podávali extrakt z kořene šalvěje. U těchto myší došlo k výraznému snížení zánětu, omezení rozsahu lézí.

Byly též zdokumentovány protialergické účinky šalvěje. Salvianolová kyselina A, tanshinon I a IIa tlumily reakce imunitních buněk zapojených do alergie v pokusech na buněčných liniích, účinnost se prokázala také na pokusných myších. U nich došlo ke snížení závažnosti astmatu potlačením alergického zánětu v plicích.

 • Protimikrobiální účinky

Látky z kořene šalvěje červenokořenné působí také proti mnoha patogenním mikroorganismům, které způsobují u člověka infekce.

Cryptotanshinony a dihydrotanshinony byly testovány na mnoha druzích bakterií. Jedná se např. o Bacillus subtilis, Enterococcus casseliflavus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa. Mnohé z těchto bakterií jsou rezistentní na působení antibiotik. Infekce jsou tedy velmi těžko léčitelné. 

Šalvěj také ničí bakterie, které se podílejí na vzniku zubního kazu a zánětů dásní, např. Porphyromonas gingivalis, Streptococcus mutans...

Šalvěj neničí jen bakterie, ale také mnohé viry. Je popsán účinek proti HIV-1, enterovirům, poliovirům, coxsackie virům a echovirům. 

 • Antioxidační účinky

Volné radikály působí na organismus, dalo by se říci, toxicky. Narušují buněčné membrány, poškozují DNA, urychlují degeneraci, způsobují záněty atd. Jejich neutralizace je tedy nesmírně důležitá. Látky ze šalvěje dokážou vychytávat a neutralizovat volné radikály. Byly testovány např. účinky kyseliny salvionolové a rozmarýnové, které neutralizují superoxidové radikály. Stejně působí také tanshinony a kyselina lithospermová. V jejich přítomnosti nedochází k lipoperoxidaci, tj. poškození tuků, které se nachází také v membránách.

 • Účinky na srdečně-cévní systém

Velmi podstatné jsou účinky látek z kořene této šalvěje na srdce a cévy. Je to dáno tím, že dochází ke zlepšení cirkulace, snížení hodnot tuků, čímž se omezí ateroskleróza a s ní související komplikace, jako jsou vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční či infarkt. Vědci také zjistili, že některé složky působí také proti vzniku trombů, nedochází k takovému shlukování krevních destiček a netvoří se tedy krevní zátky, které by mohly ucpat cévy.

Proběhlo mnoho studií, jak na zvířatech, tak těch klinických, jichž se účastní pacienti. V jednom souhrnném textu se udává, že od roku 2000 do roku 2017 proběhlo 39 klinických studií, jichž se dohromady účastnilo 2431 pacientů, kteří trpěli nemocemi srdce a cév.

Nebudeme zde probírat studie na zvířatech, ale zmíníme pár těch klinických. Jedna probíhala na kuřácích, jejichž cévy bývají poškozenější, ztrácí svou elasticitu atd. Autoři studie zapojili 72 kuřáků, část dostávala šalvěj, část placebo. Konzumace šalvěje zlepšila průtok krve cévami a snížila systolický krevní tlak.

V jiné studii se testoval vliv šalvěje na vysoký krevní tlak u pacientů, kteří jej neměli pod kontrolou. Do studie se zapojilo 55 pacientů, část dostávala placebo a část extrakt z kořene šalvěje. U pacientů s šalvějí došlo k poklesu tlaku, a to o 13,8 mmHg, ve skupině s placebem to bylo 4,2 mmHg.

Zajímavá byla také studie, které sledovala, zda extrakt z kořene šalvěje pomůže ochránit srdce před poškozením během mimotělního oběhu a provedení srdečního bypassu (přemostění cévy na srdci jinou cévou, aby se obnovil průtok krve). Srdce se většinou zastavuje a musí se omývat roztokem, části pacientů do roztoku byla přidána také šalvěj. Ukázalo se, že u těchto pacientů byly mnohem menší známky oxidačního stresu, který poškozuje srdečná buňky, a srdce lépe naskočilo.

V jiné studii autoři sledovali účinky sulfotanshinonu u pacientů s nestabilní anginou pectoris, u nichž může snadno dojít také ke tvorbě trombů. Pacient dostávali k aspirinu také zmíněný tanshinon a část pacientů jen aspirin. Studie se účastnilo 94 pacientů, kteří ji také dokončili. Po 4 týdnech léčby došlo v obou skupinách ke zlepšení příznaků, ale větší efekt se dostavil ve skupině, která k aspirinu dostávala také tanshinon. Snížilo se také riziko fibrilací, nepravidelného rychlého stahování srdečního svalu, ať už síní, nebo komor.

Extrakt z kořene šalvěje byl využit také u pacientů, kteří měli mozkový hematom, tj. došlo k vylití a sražení krve v lebce, což je velmi nebezpečný stav. 80 pacientů s intrakraniálním hematomem dostalo buď standardní léčbu, nebo se jim k ní přidala také šalvěj. Sledovalo se vstřebání hematomu, změny ve srážení krve atd. U pacientů s přidanou přírodní léčbou došlo k rychlejšímu vstřebání hematomu a také ke zlepšení průtoku krve mozkem. Navíc se snížily hodnoty svědčící pro větší srážlivost.

 • Hypolipidemický

Hypolipidemický účinek souvisí hlavně se srdečně cévními nemocemi, jelikož se tuky podílejí na rozvoji aterosklerózy. Studie ukázaly, že podávání kořene šalvěje ovlivňuje koncentraci tuků v krvi. Dochází ke snížení celkového cholesterolu, špatného cholesterolu LDL a triglyceridů, naopak se zvyšuje koncentrace hodného cholesterolu HDL. 

 • Účinky na nervový systém

Látky z kořene šalvěje červenokořenné jsou prospěšné také pro nervovou soustavu. Výsledky studií dokládají, že jsou nápomocné u degenerativních onemocnění mozku (Parkinsonova nemoc, demence), psychiatrických nemocí (depresí, úzkostí).

Byly prováděny studie hlavně na hlodavcích, v jedné byla krysám s Alzheimerovou nemocí podávána kyselina salvianolová. Výsledkem bylo zmírnění zánětu v mozku a zlepšení paměti. Zvýšily se koncentrace potřebných neurotransmiterů atd.

Pozitivních výsledků se také dosáhlo u myší s mozkovou mrtvicí, neboť šalvěj hodně působí na cévy, navíc chránila buňky před nedokrevností. Šalvěj také snižuje zánět v místě poškození mozku a působí jako prevence další mrtvice, tedy drobných atak, které se vyskytují ve větším počtu, transientní ischemické ataky. Toto se prokázalo ve studii se 106 pacienty. Tito byli rozděleni do dvou skupin, jedna byla léčená standardně a druhé byla k léčbě přidána také šalvěj. Opakující se ataky se objevily u 9,6 % pacientů s šalvějí a u 24,1 % pacientů bez šalvěje, což je výrazný rozdíl.

Díky ovlivnění koncentrací neurotransmiterů působí šalvěj také na psychiku, mírní úzkosti a zlepšuje kvalitu spánku.

 • Proti cukrovce

Pacientů, kteří se léčí s cukrovkou, je stále více a je vhodné hledat léčbu, která je přírodní a nemá vedlejší účinky. Vědci zjistili, že proticukrovkový potenciál má také kořen šalvěje. Proběhly studie na zvířatech, např. diabetických krysách, které dostávaly tanshinon IIA. U těchto krys došlo k pokladu glykémie. I v dalších studiích se tento efekt potvrdil, zvýšila se také senzitivita/citlivost buněk na působení inzulinu.  

 • Hepatoprotektivní účinek 

Kořen šalvěje také chrání jaterní tkáň před poškozením a podporuje regeneraci. Je to dáno také tím, že snižuje zánět a oxidační stres. Při studiích se zvířatům poškodila játra, což bylo provázeno zvýšením koncentrace jaterních enzymů v krvi, pokud se však podávaly látky z kořene, hodnoty z jaterních buněk uvolněných enzymů byly o mnoho nižší. Pozitivní vliv šalvěje se potvrdil také u nealkoholické steatózy jater (ztukovatění), které je spojené se zánětem a zvyšuje se riziko fibrózy a cirhózy jater.

 

Bao-Qing Wang. Salvia miltiorrhiza: Chemical and pharmacological review of a medicinal plant. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 4(25), pp. 2813-2820.
Ming-Jaw Don, Chien-Chang Shen, Yun-Lian Lin, Wan-Jr Syu, Yi-Huei Ding, Chang-Ming Sun. Nitrogen-Containing Compounds from Salvia miltiorrhiza. Journal of Natural Products 2005 68 (7), 1066-1070
Guo-Xin Zhong, Peng Li, Ling-Jie Zeng, Jia Guan, De-Qiang Li, and Shao-Ping Li. Chemical Characteristics of Salvia miltiorrhiza (Danshen) Collected from Different Locations in China, Journal of Agricultural and Food Chemistry 2009 57 (15), 6879-6887. DOI: 10.1021/jf901462s
Yuanyuan Jiang, Li Zhang,HP Vasantha Rupasinghe. The anticancer properties of phytochemical extracts from Salviaplants. Botanics: Targets and Therapy » Volume 6, pages 25‒44.
Lin YYLee IYHuang WS, et al. Danshen improves survival of patients with colon cancer and dihydroisotanshinone I inhibit the proliferation of colon cancer cells via apoptosis and skp2 signaling pathway. J Ethnopharmacol. 2017 Sep 14;209:305-316. doi: 10.1016/j.jep.2017.08.011.
Wu CYCherng JYYang YH, et al. Danshen improves survival of patients with advanced lung cancer and targeting the relationship between macrophages and lung cancer cells. Oncotarget. 2017 Jun 28;8(53):90925-90947. doi: 10.18632/oncotarget.18767.
Wang WH, Hsuan KY, Chu LY, et al. Anticancer Effects of Salvia miltiorrhizaAlcohol Extract on Oral Squamous Carcinoma Cells [published correction appears in Evid Based Complement Alternat Med. 2017;2017:4695951]. Evid Based Complement Alternat Med. 2017;2017:5364010. doi:10.1155/2017/5364010
Wu CY, Yang YH, Lin YY, et al. Anti-cancer effect of danshen and dihydroisotanshinone I on prostate cancer: targeting the crosstalk between macrophages and cancer cells via inhibition of the STAT3/CCL2 signaling pathway. Oncotarget. 2017;8(25):40246–40263. doi:10.18632/oncotarget.14958
Gong, Y. , Li, Y. , Lu, Y. , Li, L. , Abdolmaleky, H. , Blackburn, G. L. and Zhou, J. (2011), Bioactive tanshinones in Salvia miltiorrhiza inhibit the growth of prostate cancer cells in vitro and in mice. Int. J. Cancer, 129: 1042-1052. doi:10.1002/ijc.25678
Chen JLv QYu MZhang XGou J. Randomized clinical trial of Chinese herbal medications to reduce wound complications after mastectomy for breast carcinoma. Br J Surg. 2010 Dec;97(12):1798-804. doi: 10.1002/bjs.7227.
Ji WGong BQ. Hypolipidemic activity and mechanism of purified herbal extract of Salvia miltiorrhiza in hyperlipidemic rats. J Ethnopharmacol. 2008 Sep 26;119(2):291-8. doi: 10.1016/j.jep.2008.07.013.
Liu B, Du Y, Cong L, Jia X, Yang G. Danshen (Salvia miltiorrhiza) Compounds Improve the Biochemical Indices of the Patients with Coronary Heart Disease. Evid Based Complement Alternat Med. 2016;2016:9781715. doi:10.1155/2016/9781715
Gao, H. et al. Tanshinones and diethyl blechnics with anti-inflammatory and anti-cancer activities from Salvia miltiorrhiza Bunge (Danshen). Sci. Rep. 6, 33720; doi: 10.1038/srep33720 (2016).
Chao Han Yuanyuan Wei Xiao Wang Cuijing Ba Wanyu Shi. Protective effect of Salvia miltiorrhiza polysaccharides on liver injury in chickens. Poultry Science, pez153, https://doi.org/10.3382/ps/pez153
Angela ContrerasBaptiste LeroyPierre-Antoine Mariage & Ruddy Wattiez. Proteomic analysis reveals novel insights into tanshinones biosynthesis in Salvia miltiorrhiza hairy roots. Scientific Reportsvolume 9, Article number: 5768 (2019
Wang L, Ma R, Liu C, et al. Salvia miltiorrhiza: A Potential Red Light to the Development of Cardiovascular Diseases. Curr Pharm Des. 2017;23(7):1077–1097. doi:10.2174/1381612822666161010105242
Lopresti, A.L. Drugs R D. Salvia (Sage): A Review of its Potential Cognitive-Enhancing and Protective Effects (2017) 17: 53. https://doi.org/10.1007/s40268-016-0157-5
Wang WH, Hsuan KY, Chu LY, et al. Anticancer Effects of Salvia miltiorrhizaAlcohol Extract on Oral Squamous Carcinoma Cells [published correction appears in Evid Based Complement Alternat Med. 2017;2017:4695951]. Evid Based Complement Alternat Med. 2017;2017:5364010. doi:10.1155/2017/5364010
Liu HMa SXia HLou HZhu FSun L.Anti-inflammatory activities and potential mechanisms of phenolic acids isolated from Salvia miltiorrhiza f. alba roots in THP-1 macrophages. J Ethnopharmacol. 2018 Aug 10;222:201-207. doi: 10.1016/j.jep.2018.05.008. Epub 2018 May 9.
Wen XD, Wang CZ, Yu C, et al. Salvia miltiorrhiza (dan shen) significantly ameliorates colon inflammation in dextran sulfate sodium induced colitis. Am J Chin Med. 2013;41(5):1097–1108. doi:10.1142/S0192415X13500742
Heo JYIm DS. Anti-allergic effects of salvianolic acid A and tanshinone IIA from Salvia miltiorrhiza determined using in vivo and in vitro experiments. Int Immunopharmacol. 2019 Feb;67:69-77. doi: 10.1016/j.intimp.2018.12.010.
Ma SZhang DLou HSun LJi J. Evaluation of the anti-inflammatory activities of tanshinones isolated from Salvia miltiorrhiza var. alba roots in THP-1 macrophages. J Ethnopharmacol. 2016 Jul 21;188:193-9. doi: 10.1016/j.jep.2016.05.018. Epub 2016 May 10.
Lee DSLee SHNoh JGHong SD. Antibacterial activities of cryptotanshinone and dihydrotanshinone I from a medicinal herb, Salvia miltiorrhiza Bunge. Biosci Biotechnol Biochem. 1999 Dec;63(12):2236-9.
Carai MA, Colombo G, Loi B, et al. Hypoglycemic Effects of a Standardized Extract of Salvia miltiorrhiza Roots in Rats. Pharmacogn Mag. 2015;11(Suppl 4):S545–S549. doi:10.4103/0973-1296.172959
Huang MXie YChen LChu K, et al. Antidiabetic effect of the total polyphenolic acids fraction from Salvia miltiorrhiza Bunge in diabetic rats. Phytother Res. 2012 Jun;26(6):944-8. doi: 10.1002/ptr.3654.
Lim Y, Song TJ, Hwang W, et al. Synergistic Effects of Sanghuang⁻Danshen Bioactives on Arterial Stiffness in a Randomized Clinical Trial of Healthy Smokers: An Integrative Approach to in silico Network Analysis. Nutrients. 2019;11(1):108. Published 2019 Jan 7. doi:10.3390/nu11010108
Yang TYWei JCLee MYChen CMUeng KC. A randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and tolerability of Fufang Danshen (Salvia miltiorrhiza) as add-on antihypertensive therapy in Taiwanese patients with uncontrolled hypertension. Phytother Res. 2012 Feb;26(2):291-8. doi: 10.1002/ptr.3548.
Ma LJSun SX. Myocardial protection of cardioplegic solution with Salvia miltiorrhizae in extracorporeal circulation of coronary artery bypass graft. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2011 Oct;31(10):1328-31.
Yan FFLiu YFLiu YZhao YX.Sulfotanshinone Sodium Injection could decrease fibrinogen level and improve clinical outcomes in patients with unstable angina pectoris. Int J Cardiol. 2009 Jun 26;135(2):254-5. doi: 10.1016/j.ijcard.2008.03.020.
Sun MZhang JJShan JZZhang HJin CYXu SWang YL. Clinical observation of Danhong Injection (herbal TCM product from Radix Salviae miltiorrhizae and Flos Carthami tinctorii) in the treatment of traumatic intracranial hematoma. Phytomedicine. 2009 Aug;16(8):683-9. doi: 10.1016/j.phymed.2009.03.020.
Xu GZhao WZhou ZZhang RZhu WLiu X. Danshen extracts decrease blood C reactive protein and prevent ischemic stroke recurrence: a controlled pilot study. Phytother Res. 2009 Dec;23(12):1721-5. doi: 10.1002/ptr.2819.
Hong M, Li S, Wang N, Tan HY, Cheung F, Feng Y. A Biomedical Investigation of the Hepatoprotective Effect of Radix salviae miltiorrhizae and Network Pharmacology-Based Prediction of the Active Compounds and Molecular Targets. Int J Mol Sci. 2017;18(3):620. Published 2017 Mar 13. doi:10.3390/ijms18030620