Čínský herbář
Čeština

Hericium chrání sluch během stárnutí

Hericium (Hericium erinaceus, lion mane, korálovec ježatý) je jedlá (kulinární) a vitální houba pocházející z Asie. Hericium v přírodě roste na mrtvých i živých listnatých stromech. V současné době je hojně pěstována “uměle”, a to na pilinách stromů, na nichž běžně roste. Houba vytváří plodnici, která má kulovitý tvar a je bílá až žlutá (postupně tmavne s přibývajícím stářím). Plodnice je typická tím, že má mnoho visících výběžků připomínající bodliny. Výběžky jsou měkké a dlouhé nejčastěji 0,5 až 5 centimetrů. Hericium se po tisíce let využívá jako léčivo v tradiční čínské medicíně a současné studie dokládají, že Hericium je bohatým zdrojem biologicky aktivních látek s farmakologickými účinky. Hericum má imunomodulační, antioxidační, protinádorové, protimikrobiální, cholesterol snižující a další účinky. Důležité je, že Hericium je schopné chránit a regenerovat nervový systém. Stimuluje totiž produkci nervového růstového faktoru, který je nezbytný pro dobrou funkci nervového systému.

wood

Cílem studie bylo zjistit, zda může Hericium chránit před poškozením a apoptózou (buněčnou smrtí) kochleární buňky u speciálních myší, které rychleji stárnou než “normální” myši. Stárnutí je spojené se snižováním sluchu, a to v různé míře. To je dáno např. ztrátou či poškozením senzorických nervových buněk (vláskové buňky) ve vnitřním uchu (kochlea). Tyto buňky přenášejí signál z ucha do mozku sluchovým nervem. Méně senzorických buněk = horší sluch.

Myši, které stárnuly rychleji, byly rozděleny do dvou skupin. Skupina A byla kontrolní a nebyla ničím léčená. Skupiny B a C byly léčeny Hericiem v různé dávce, tj. cca 215 a 431 mg/kg váhy. Léčba probíhala 12 týdnů. Autoři zjišťovali evokované sluchové potenciály, kterými se měří odpověď na sluchový podnět. Tím se může zjistit, jaké jsou sluchové funkce, rychlost přenosu zvuku sluchovými drahami z ucha do mozku. Výsledky ukázaly, že myši ze skupiny C dopadly výrazně lépe v porovnání se skupinou A. Myši ze skupiny A reagovaly na stimuly 12,1 ± 3,9 dB (decibelů), myši ze skupiny B 9,3 ± 3,5 dB a ve skupině C 2,9 ± 2,7 dB. Dále se analyzovaly hodnoty nervového růstového faktoru (NGF) v nervových strukturách v kochley, také byly hodnoceny počty/denzita vláskových buněk. Hodnoty NGF i počtu buněk a jejich denzita byly vyšší u myší, které byly léčené Hericiem v porovnání s myšmi, které léčené nebyly. Důležitým zjištěním také bylo, že Hericium snižuje aktivitu faktorů, které podporují apoptózu vláskových buněk, mělo tedy anti-apoptotický efekt.

Získané výsledky tedy ukazují, že Hericium působilo jako prevence ztráty vláskových buněk, snížila jejich apoptózu, čímž byl déle zachován sluch u stárnoucích myší. Můžeme předpokládat, že podobného výsledku by bylo dosaženo také u starších lidí.

 

Juen-Haur Hwang, Chin-ChuChen, Li-YaLee, et al. Hericium erinaceus enhances neurotrophic factors and prevents cochlear cell apoptosis in senescence accelerated mice. Journal of Functional Foods Volume 66, March 2020, 103832. https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.103832