Čínský herbář
Čeština

Arctium lappa

Lopuch větší (Artcium lappa) je dvouletá rostlina patřící do čeledi hvězdnicovitých. Může dorůst velikosti až 1,5 metru. Má obrovské listy srdcovitého tvaru. Vykvétá v červenci a kvete až do září. Květy mají kompaktní kulovitý tvar, jsou fialové a doplněné ostny/háčky. Může se tak zachytit na živočichovi a zralá semena mohou být roznesena do značné vzdálenosti od mateřské rostliny. V našich podmínkách je lopuch rostlina plevelná. Preferuje půdy bohaté na dusík. Nejčastěji se s lopuchem setkáme rumištích, kolem cest atd. Lopuch větší je využívám jako léčivá rostlina. Běžně se vyskytuje v bylinných směsích snad všech herbálních medicín. Je k nalezení k v lékopisech ČR. Využívá se k léčení kožních obtíží, strumy, revmatismu, má diuretické účinky

lopuch

Listy:

Listy se sbírají u ročních rostlin a následně se suší. Je však možné na odvary využít i čerstvé listy.

Obsah látek v listech:

Listy jsou bohaté na:

Seskviterpeny

 • Esenciální oleje
 • Arctiol
 • Dehydrofukinon
 • Eremofilen
 • Eudesmol
 • Fukinanolid
 • Fukinon
 • Petasitolon

Triterpeny

 • terpenové alkoholy ‒ alfa amyrin, beta amyrin, lupeol, fytol, ometa taraxasterol, taraxasterol
 • triterpenové ethyl acetáty ‒  taryxasterol acetát, alfa amyrin acetát...
 • estery triterpenových alkoholů ‒ dlouhé řetězce mastných kyselin, tj. taraxasterolester, alfa amyrin ester...

Mastné kyseliny

 • 94,7 % je nasycených, tj. nemají dvojnou vazbu, 5,3 % jsou kyseliny nenasycené

Fenolové kyseliny

 • Kyselina kávová

Další složky jsou např. kyselina askorbová a taniny.

Semena/plody lopuchu

Nesbírají se jen listy, k léčení je možné využít také semena/plody, i ta obsahují mnoho složek. Semena se sbírají po odkvětu, tj. na podzim. Využívají se sušená.

Obsahují hlavně:

Mastné kyseliny a oleje

Nejzastoupenější jsou zdraví prospěšné nenasycené kyseliny jako

 • linolenová
 • linolová
 • arachidonová
 • olejová.

Dále pak jsou zde i kyseliny nasycené jako

 • palmitová
 • stearová
 • myristová

Lignany

 • Arctiin
 • Arctigenin
 • Matairesinol
 • Lappaol A‒H
 • Neoarctin A, B
 • Diarctigenin

 

Kořen

Dalším zdrojem léčivých látek je také kořen lopuchu většího. Ten se sbírá na podzim první rok nebo na jaře druhý rok. Využívá se hlavně sušený.

Obsahuje těkavé látky, esenciální oleje.

Alifatické uhlovodíky

 • Aplotaxen
 • Dihydroaploxaten
 • 1-heptadecen
 • 1-pentadecen

Alifatické a aromatické aldehydy

 • Fenylacetaldehyd
 • Propionaldehyd
 • Benzaldehyd
 • Butyraldehyd
 • Isovaleraldehyd

Uhlovodíkové kyseliny

Pyraziny

Seskviterpeny ‒ afa guajen, cyperen, dehydrokostuslakton

Lappafeny ‒ lappafen-a a lappafen-b

Bezsirné polyacetyleny

Síru obsahující polyacetyleny ‒ arctinal, arctinol A, B, arctinon-A, B

Fenolkarbonové kyseliny a taniny ‒ chlorogenová, isochlorogenová, kávová kyselina

Lignany ‒ neoartcin A, lignanolid arctiin

Triterpeny ‒ alfa amyrin, beta amyrin, taxasterol, fytol, lupeol ...

Mastné kyseliny ‒ linolenová, linolová, myristová, palmitová, stearová

Polysacharidy ‒ hlavně inulin

Další složky ‒ aminokyseliny, vitamín C, baicalin

 

Účinky lopuchu většího:

Z množství sloučenin, které se v lopuchu nacházejí, je jasné, že bude mít také velké množství účinků.

Protinádorové účinky:

 

Množství lidí, kteří onemocní nádorovým onemocněním, stále roste. Díky lepší diagnostice a léčbě stále více lidí přežívá, ale jsou i takoví, kteří nemoci podlehnou. I léčba samotná je velmi náročná a poškozující. Je snaha hledat pomoc v přírodě.

Studie in vitro (na buňkách) i in vivo (na živých organismech) potvrzují, že složky lopuchu mají protinádorové účinky. Z pokusů se zdá, že nejsilnější vliv na nádorové buňky má arctigenin. Stačí koncentrace 100‒250 μM a je omezeno množení a životaschopnost mnohých typů nádorových buněk. Dochází k zablokování buněčného cyklu, kterým musí buňka projít před rozdělením. K tomu dochází např. u buněk osteosarkomu, rakoviny tlustého střeva a konečníku, karcinomu prsu a děložního čípku, melanomu, rakoviny ledvin, plic, prostaty, retinoblastomu, rakoviny jater, žaludku, leukémie atd. U mnoha typů nádorových buněk dokáže spustit apoptózu, tj. buněčnou smrt. Výrazně také snižuje schopnost nádorových buněk prorůstat do okolí a metastazovat. Zajímavý je i fakt, že arctigenin umí omezit přístup nádorových buněk ke glukóze, kterou nutně potřebují, vyhladoví je.

Protinádorové účinky má také baicalain, genistin.

Navíc se ukazuje, že pokud je k chemoterapii přidána také látka z lopuchu, zvyšuje se účinnost.  

Pokusy in vivo jsou v souladu s výsledky studií na buněčných kulturách. Proběhly dokonce i klinické studie. Jedna se týkala pacientů s rakovinou slinivky, která je velmi agresivní. Zde byla navíc necitlivá na léčbu gemcitabinem. Ve studii bylo 15 pacientů, kteří dostávali arctigenin, ukázalo se, že léčba mírně zlepšuje stav pacientů.

V další klinické studii bylo 15 pacientů s pokročilou rakovinou slinivky, kteří dostávali různou dávku arctigeninu. I při této přírodní léčbě došlo u 1 pacienta k částečné odpovědi a u 4 pacientů se nemoc stabilizovala, nedošlo k postupu. Nejdelší doba přežití bez zhoršení byla 5,7 měsíce, což je u rakoviny slinivky velmi dlouhá doba.

Nemůžeme opomenout ani skutečnost, že mají složky lopuchu antimutagenní aktivitu, tj. působí jako prevence vzniku rakoviny. Ukazuje se, že i při vystavení buněk mutagenním, DNA poškozujícím látkám, je v přítomnosti lopuchu DNA více chráněna a nedochází k jejímu narušení, které by vedlo např. k nádorovému bujení.

Látky z lopuchu, hlavně pak arctigenin by se tedy mohly stát součástí protinádorové terapie a také mají využití jako prevence proti vzniku rakoviny.

Antioxidační a protizánětlivé účinky

 

Látky obsažené v lopuchu větším mají antioxidační účinky, to znamená, že snižují koncentraci volných radikálů. Jedná se o sloučeniny, které jsou schopné reagovat s jinými, oxidovat je, a tím poškozovat, např. buněčné membrány, a dokonce i DNA. V naší stravě by tedy neměly chybět antioxidanty.  Snížení oxidačního stresu zpomalí degenerativní onemocnění, riziko rozvoje nádorových onemocnění a omezí záněty.

Neutralizace volných radikálů není jediným mechanismem, jak lopuch snižuje záněty.

Snížení oxidačního stresu již samo o sobě působí protizánětlivě. To však není jediný mechanismus, kterým lopuch snižuje zánět.

Díky lopuchu se snižuje tvorba prozánětlivých působků imunitními buňkami (IL-1beta, TNFalfa), snižuje se tvorba rizikových prostaglandinů a prostacyklinů, navíc se posilují tlumivé mechanismy v imunitním systému, např. tvorba IL-10. V průběhu mnoha let různých pokusů se ukázalo, že látky z lopuchu snižují zánět u autoimunitních onemocnění, např. revmatoidní artritidy, zánětů tlustého střeva…, ale také u alergických reakcí. Zde je důležité omezení aktivity mastocytů, které jsou hlavními hráči v alergických procesech. Pokud jsou aktivovány, vylijí se působky, které vyvolají jak akutní projevy alergie, tak dlouhodobý alergický zánět. Pokusy na myších také ukázaly, že podání látek z lopuchu alergickým zvířatům, omezilo riziko rozvoje smrtelného anafylaktického šoku.

Zmíníme také klinickou studii, která sledovala antioxidační a protizánětlivé účinky u pacientů s osteoartritidou. Ve studii bylo 36 pacientů s poškozením kolenního kloubu. Dostávali standardní léčbu + část pacientů také čaj z lopuchu. Pití čaje po dobu 42 dní vedlo ke snížení hodnot IL-6, který je prozánětlivý, CRP, což je krevní parametr značící zánět, a také se snížil oxidační stres. Naopak u pacientů došlo k vyšší aktivitě enzymů, které volné radikály neutralizují.

 

Proticukrovkové účinky:

 

Cukrovka je v populaci stále častější, a to hlavně typ II, který se objevuje už i mezi mladšími lidmi. Cukrovka je spojená s vyššími hodnotami krevního cukru a poškozením cév, nervů a orgánů. U cukrovky I se vždy léčí inzulinem, u cukrovky II mnohdy stačí pouze dieta, léky, popř. také inzulin.

Ukazuje se, že i látky z lopuchu mohou pomoci snížit hodnoty krevního cukru. K léčbě diabetu se využívají např. inhibitory enzymů glukosidáz. Aktivitu tohoto enzymu umí tlumit i lopuch.

Pokusy týkající se ověření antidiabetických účinků se provádějí hlavně na zvířatech, u nichž je vyvolána cukrovka a sleduje se, zda podávání látek z lopuchu vede ke změnám sledovaných hodnot, tj. hladině cukru, glykovaného hemoglobinu, insulinu atd.

Provedené studie dokládají, že vyvolání diabetu je spojené s inzulinorezistencí (buňky nereagují na inzulin), snížení inzulinu, zvýšení hodnot cukru atd. Pokud je však podáván výtažek z kořene či plodu lopuchu, tyto hodnoty klesají. Navíc se zvyšuje citlivost tkání k inzulinu. Zlepšuje se také glukózová tolerance. Díky tomu, že snižuje také zánět a oxidační stres chrání lopuch slinivku před poškozením, a to i v případě autoimunitní formy cukrovky typu I.

Podávání arctiinu také chrání před rozvojem diabetické retinopatie, tj. poškození sítnice vinou cukrovky, zlepšuje také stav, pokud již poškození sítnice existuje. Mírní otok a celkový stav sítnice a prokrvení. Cévy jsou totiž poškozené diabetem a arctiin obnoví cévní zásobení. Přínosem je lopuch také v případě cukrovkového poškození ledvin.

 

Lipidy, obezita ateroskleróza

 

Vysoký kalorický příjem je spojený s vysokou hodnotou tuků v krvi, aterosklerózou a obezitou. To zvyšuje riziko předčasného úmrtí na srdečně-cévní onemocnění. Je tedy snaha hodnoty tuků snižovat. Lopuch v tom může pomoci. Pokusy probíhají hlavně na zvířecích modelech. Krysy nebo myši jsou krmené vysokotučnou dietou, takže přiberou, mají vysoké hodnoty tuků v krvi. V jedné studii vedlo podávání plodu lopuchu k omezení nárůstu hmotnosti i přes vysokotučnou dietu. Snížilo nárust objemu tukové tkáně a lopuch tedy může fungovat jako prevence obezity a pomocník při snižování hmotnosti.

V jiné studii se prokázalo, že podávání polysacharidového extraktu vede ke snížení hodnot celkového cholesterolu, špatného LDL i triglyceridů. Naopak zvyšuje hodnoty „hodného cholesterolu HDL. Ukázalo se, že je vliv lopuchu srovnatelný s běžně užívaným lékem simvastatinem. Díky tomu jsou chráněny také cévy, které mohou být tuky poškozeny, neboť se ukládají v cévní stěně. V cévách je zánět, snižuje se pružnost atd. V jedné studii se autoři zaměřili krom hodnot tuků také na stav cév křepelek s vysokotučnou dietou. Ty, které nebyly léčené extraktem z lopuchu, měly tukové nánosy v aortě, které ve skupině s lopuchem byly mnohem menší. Na ověření účinnosti lopuchu ve snižování lipidů a ochraně cév byla vytvořena také klinická studie, která proběhla za účasti 40 starších korejských žen. Ty nedělaly nic, cvičily vodní aerobik, užívali lopuch nebo podstupovali kombinaci aerobiku a lopuchu.  Studie trvala 12 týdnů. U účastnic, které cvičily a braly lopuch, došlo k poklesu celkového cholesterolu, triglyceridů, LDL. U účastnic, které nedělaly nic, se hodnoty nezměnily. Lopuch tedy prospívá také lidem, chrání cévy.

Vysoké hodnoty tuku poškozují také játra, v nichž se tuky kumulují, dochází ke steatóze jater, která je provázena zánětem. U zvířat s vysokými hodnotami tuků jsou také zvýšené hodnoty jaterních enzymů, které se vrací do normálu podáváním lopuchu.

Podávání lopuchu tedy působí proti obezitě, je prevencí vzniku aterosklerózy a chrání játra.

Protimikrobiální účinky

 

Mikroby v podobě virů, bakterií, parazitů a hub nám působí zdravotní problémy. Někdy se jedná o lehkou infekci, ale některé infekce nás mohou i zabít. Proti většině virů nemáme účinnou léčbu, bakterie je možné ničit antibiotiky, ale stále častěji se setkáváme s kmeny, které na antibiotika nereagují. Léčba parazitárních a houbových infekcí bývá složitá a dlouhodobá, jedná se o komplexní organismy, které mají i různá rozdílná životní stadia.

Látky v lopuchu mají také antimikrobiální účinky. Pokusy se provádí in vitro na bakteriích či buněčných kulturách infikovaných viry, ale podstatné jsou pokusy in vivo, tj. na zvířatech.

Studie dokládají, že látky z lopuchu omezují růst a zabíjejí i velmi rezistentní bakterie, např. Pseudomonas aeruginosa. Dále ničí Escherichia coli, Salmonella tyhphimirium, Streptococcus mutans a také kvasinky Candida albicans. Omezuje též růst plísně Aspergillus parasiticus. Z protibakteriálních účinků ještě zmíníme Mycobacterium tuberculosis, která způsobuje TBC. Léčba nemoci je dlouhodobá (6 měsíců) a léčí se až 4kombinací antituberkulotik. Látky z lopuchu, např. p-kumarová kyselina zabije 50 % bakterií v kultuře již při dávce 31,3 μg/ml.

Lopuch si poradí také s prvokem Toxoplasma gondii či parazitickým červem Schistosoma mansoni.

Z virů neodolají působení lopuchu např. herpetické viry či HIV. Lopuch také omezuje replikaci virů, jako jsou chřipkové viry a viry japonské encefalitidy.

Protidepresivní a zvýšení výkonu a sexuálních funkcí

 

Současná doba je velmi rychlá a plná stresů. Je spojená s vyšším výskytem depresí, únava i snížení sexuálních funkcí. Lopuch může pomoci se všemi zmíněnými problémy. V pokusech se zjistilo, že u myší vystavených stresu vede podávání arctigeninu k lepším výsledkům. Myši nejsou tak apatické, rychleji reagují, snáze se učí a mají vyšší výdrž.

I další studie potvrdila pozitivní posilující vliv extraktu z lopuchu. Myšáci dostávali 4 týdny extrakt z lopuchu nebo placebo. U léčených myší se zvýšila výdrž, síla v končetinách, je oddálen nástup únavy, svaly lépe využívají glukózu a je urychlena regenerace po zátěži.

Lopuch je také efektivní v posílení sexuálních funkcí, působí jako afrodisiakum. Jeho vliv byl testován také na krysách, podával se samcům. Podávání extraktu z kořene lopuchu vedlo ke zvýšení hmotnosti krys a také četnosti a výdrži během páření, zlepšila se také ejakulace. Došlo také ke zvýšení hodnot testosteronu. Plodnost nejen zvyšuje, ale také chrání. Krysám byla varlata poškozena etanolem, přičemž části z nich byl podáván lopuch. U těchto krys se díky antioxidačnímu působení zlepšila/obnovila funkce.

Další účinky:

 

Mezi další výše nezmíněné účinky lopuchu patří také ochrana žaludku, resp. sliznice a snížení výskytu žaludečních vředů. Podporuje též jejich vyhojení.  To je dáno také tím, že lopuch působí proti bakteriím, které stojí za žaludečními vředy, tj. Helicobacter pylori. To se prokázalo na 36 pacientech s žaludečními vředy.

Pomocí lopuchu je také možné snížit tvorbu žaludeční kyseliny, které jednak zhoršuje žaludeční vředy, a jednak může být příčinou zánětu jícnu, pokud dochází k refluxu.

Díky vysokému obsahu polysacharidů včetně inulinu v kořeni lopuchu je možné lopuch využít také jako probiotikum. Zlepšuje složení střevní mikroflóry. Zvyšují se počty potřebných bakterií např. laktobacilů a bifidobakterií.

Lopuchu nechybí ani protisrážecí účinky. Jeho složky snižují shlukování krevních destiček, méně se tak tvoří krevní zátky, tj. tromby.

Mnohé kožní nemoci se zlepšují díky lopuchu, hojí akné, zlepšuje stav pokožky u různých typů kožních zánětů. Mírní též kožní projevy stárnutí.

Zdroje:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/arctii-radix

https://link.springer.com/article/10.1007/s10600-012-0142-3

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10787-010-0062-4

 • Carlotto Jde Souza LMBaggio CH, et al. Polysaccharides from Arctium lappa L.: Chemical structure and biological activity. Int J Biol Macromol. 2016 Oct;91:954-60. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2016.06.033.
 • He YFan QCai T, et al. Molecular mechanisms of the action of Arctigenin in cancer. Biomed Pharmacother. 2018 Dec;108:403-407. doi: 10.1016/j.biopha.2018.08.158.
 • Lou CZhu ZZhao Y, et al. Arctigenin, a lignan from Arctium lappa L., inhibits metastasis of human breast cancer cells through the downregulation of MMP-2/-9 and heparanase in MDA-MB-231 cells. Oncol Rep. 2017 Jan;37(1):179-184. doi: 10.3892/or.2016.5269.
 • Susanti SIwasaki HItokazu Y, et al. Tumor specific cytotoxicity of arctigenin isolated from herbal plant Arctium lappa L. J Nat Med. 2012 Oct;66(4):614-21. doi: 10.1007/s11418-012-0628-0.
 • Ikeda MSato AMochizuki N, et al.  Phase I trial of GBS-01 for advanced pancreatic cancer refractory to gemcitabine. Cancer Sci. 2016 Dec;107(12):1818-1824. doi: 10.1111/cas.13086.
 • Zhang NWang YKan J, et al. In vivo and in vitro anti-inflammatory effects of water-soluble polysaccharide from Arctium lappa. Int J Biol Macromol. 2019 Aug 15;135:717-724. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.05.171.
 • Gao Q, Yang M, Zuo Z. Overview of the anti-inflammatory effects, pharmacokinetic properties and clinical efficacies of arctigenin and arctiin from Arctium lappa L. Acta Pharmacol Sin. 2018;39(5):787–801. doi:10.1038/aps.2018.32
 • Chan YSCheng LNWu JH, et al. A review of the pharmacological effects of Arctium lappa (burdock). Inflammopharmacology. 2011 Oct;19(5):245-54. doi: 10.1007/s10787-010-0062-4.
 • Maghsoumi-Norouzabad LAlipoor BAbed R, et al. Effects of Arctium lappa L. (Burdock) root tea on inflammatory status and oxidative stress in patients with knee osteoarthritis. Int J Rheum Dis. 2016 Mar;19(3):255-61. doi: 10.1111/1756-185X.12477.
 • Kee JYHong SH. Inhibition of Mast Cell-Mediated Allergic Responses by Arctii Fructus Extracts and Its Main Compound Arctigenin. J Agric Food Chem. 2017 Nov 1;65(43):9443-9452. doi: 10.1021/acs.jafc.7b02965.
 • Yang WSLee SRJeong YJ, et al. Antiallergic Activity of Ethanol Extracts of Arctium lappa L. Undried Roots and Its Active Compound, Oleamide, in Regulating FcεRI-Mediated and MAPK Signaling in RBL-2H3 Cells. J Agric Food Chem. 2016 May 11;64(18):3564-73. doi: 10.1021/acs.jafc.6b00425.
 • Annunziata GBarrea LCiampaglia R, et al. Arctium lappa contributes to the management of type 2 diabetes mellitus by regulating glucose homeostasis and improving oxidative stress: A critical review of in vitro and in vivo animal-based studies. Phytother Res. 2019 Jun 24. doi: 10.1002/ptr.6416.
 • Xu ZGu CWang K, et al. Arctigenic acid, the key substance responsible for the hypoglycemic activity of Fructus Arctii. Phytomedicine. 2015 Jan 15;22(1):128-37. doi: 10.1016/j.phymed.2014.11.006.
 • Ahangarpour A, Heidari H, Oroojan AA, Mirzavandi F, Nasr Esfehani K, Dehghan Mohammadi Z. Antidiabetic, hypolipidemic and hepatoprotective effects of Arctium lappa root's hydro-alcoholic extract on nicotinamide-streptozotocin induced type 2 model of diabetes in male mice. Avicenna J Phytomed. 2017;7(2):169–179.
 • Han YHKee JYKim DS, et al. Anti-obesity effects of Arctii Fructus (Arctium lappa) in white/brown adipocytes and high-fat diet-induced obese mice. Food Funct. 2016 Dec 7;7(12):5025-5033.
 • Ha MSKim JHKim YSKim DY. Effects of aquarobic exercise and burdock intake on serum blood lipids and vascular elasticity in Korean elderly women. Exp Gerontol. 2018 Jan;101:63-68. doi: 10.1016/j.exger.2017.11.005.
 • Li XZhao ZKuang P, et al. Regulation of lipid metabolism in diabetic rats by Arctium lappa L. polysaccharide through the PKC/NF-κB pathway. Int J Biol Macromol. 2019 Jun 10;136:115-122.
 • Jiang YYYu JLi YB, et al. Extraction and antioxidant activities of polysaccharides from roots of Arctium lappa L. Int J Biol Macromol. 2019 Feb 15;123:531-538. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.11.087.
 • Ke N, Liu Q, Pi L, Fang J, Chen L, Chen X. The antitumor function of arctigenin in human retinoblastoma cells is mediated by jagged‑1. Mol Med Rep. 2019;19(5):3642–3648. doi:10.3892/mmr.2019.10026
 • Fujioka R, Mochizuki N, Ikeda M, et al. Change in plasma lactate concentration during arctigenin administration in a phase I clinical trial in patients with gemcitabine-refractory pancreatic cancer. PLoS One. 2018;13(6):e0198219. Published 2018 Jun 1. doi:10.1371/journal.pone.0198219
 • Lai-chun Lu, Wei Zhou, Zhuo-heng Li, et al. Effects of Arctiin on Streptozotocin-Induced Diabetic Retinopathy in Sprague-Dawley Rats. Planta Med 2012; 78(12): 1317-1323
 • Song HS, Koo HJ, Park BK, et al. The suppressive effect of the three-herb extract mixture on vascular and liver inflammation in atherogenic diet with high fructose-fed mice. Pharm Biol. 2018;56(1):32–42. doi:10.1080/13880209.2017.1412468
 • Lee YJ, Choi DH, Cho GH, Kim JS, Kang DG, Lee HS. Arctium lappa ameliorates endothelial dysfunction in rats fed with high fat/cholesterol diets. BMC Complement Altern Med. 2012;12:116. Published 2012 Aug 6. doi:10.1186/1472-6882-12-116
 • Wang Z, Li P, Wang C, et al. Protective effects of Arctium lappa L. root extracts (AREs) on high fat diet induced quail atherosclerosis. BMC Complement Altern Med. 2016;16:6. Published 2016 Jan 8. doi:10.1186/s12906-016-0987-2
 • Zhang HBShen QKWang H, et al. Synthesis and evaluation of novel arctigenin derivatives as potential anti-Toxoplasma gondii agents. Eur J Med Chem. 2018 Oct 5;158:414-427. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.08.087.
 • Lou ZLi CKou X, et al. Antibacterial, Antibiofilm Effect of Burdock (Arctium lappa L.) Leaf Fraction and Its Efficiency in Meat Preservation. J Food Prot. 2016 Aug;79(8):1404-9. doi: 10.4315/0362-028X.JFP-15-576.
 • Lou ZWang HTang YChen X. The effect of burdock leaf fraction on adhesion, biofilm formation, quorum sensing and virulence factors of Pseudomonas aeruginosa. J Appl Microbiol. 2017 Mar;122(3):615-624. doi: 10.1111/jam.13348.
 • Zhao JEvangelopoulos DBhakta S, et al. Antitubercular activity of Arctium lappa and Tussilago farfara extracts and constituents. J Ethnopharmacol. 2014 Aug 8;155(1):796-800. doi: 10.1016/j.jep.2014.06.034.
 • Dias MMZuza ORiani LR, et al. In vitro schistosomicidal and antiviral activities of Arctium lappa L. (Asteraceae) against Schistosoma mansoni and Herpes simplex virus-1. Biomed Pharmacother. 2017 Oct;94:489-498. doi: 10.1016/j.biopha.2017.07.116.
 • Li XMMiao YSu QY, et al. Gastroprotective effects of arctigenin of Arctium lappa L. on a rat model of gastric ulcers. Biomed Rep. 2016 Nov;5(5):589-594.
 • Chen WC, Hsu YJ, Lee MC, et al. Effect of burdock extract on physical performance and physiological fatigue in mice. J Vet Med Sci. 2017;79(10):1698–1706. doi:10.1292/jvms.17-0345.
 • Du YLi WLi Y, et al. Repeated arctigenin treatment produces antidepressant- and anxiolytic-like effects in mice. Brain Res Bull. 2019 Mar;146:79-86. doi: 10.1016/j.brainresbull.2018.12.005.
 • JianFeng C, PengYing Z, ChengWei X, TaoTao H, YunGui B, KaoShan C. Effect of aqueous extract of Arctium lappa L. (burdock) roots on the sexual behavior of male rats. BMC Complement Altern Med. 2012;12:8. Published 2012 Feb 1. doi:10.1186/1472-6882-12-8
 • Knott AReuschlein KMielke H, et a. Natural Arctium lappa fruit extract improves the clinical signs of aging skin. J Cosmet Dermatol. 2008 Dec;7(4):281-9. doi: 10.1111/j.1473-2165.2008.00407.x.
 • Yari SKaramian RAsadbegy M, et al. The protective effects of Arctium lappa L. Extract on testicular injuries induced by ethanol in rats. Andrologia. 2018 Nov;50(9):e13086. doi: 10.1111/and.13086.
 • Yen CHChiu HFHuang SY, et al. Beneficial effect of Burdock complex on asymptomatic Helicobacter pylori-infected subjects: A randomized, double-blind placebo-controlled clinical trial. Helicobacter. 2018 Jun;23(3):e12469. doi: 10.1111/hel.12469.