Čínský herbář
Čeština

Kultivační cvičení Qigong

Do tradiční čínské medicíny nepatří jen akupunktura, bylinné přípravky, houby atd., ale je to celý komplex chování, který vede ke zdraví, udržení kondice do vysokého věku. Jedná se o čínskou cestu zdraví Qigong, kultivační cvičení, které má mnoho forem, jedna z nich je Baduanjin (Osm brokátů). Cvičení bylo sestaveno lékaři staré Číny pro podporu a udržení zdraví. Jedná se o cvičení lehké až střední intenzity, které je vhodné téměř pro všechny, i mnohé chronicky nemocné pacienty.

Bylo provedeno mnoho studií, které sledovaly vliv cvičení Baduanjin na pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění plic, které se časem zhoršuje. Pacienti mají kašel, obtíže s dýcháním, vykašlávají, trpívají infekcemi dýchacích cest a dochází k postupné ztrátě plicních funkcí. Často musí být „na kyslíku“. Jejich život je výražně zhoršený a omezený.

Autoři tohoto textu vyhodnocovali existující studie, které se zabývaly vlivem Baduanjin na pacienty s CHOPN. Vybrali kvalitní studie, které splňovaly potřebné parametry (20 studií, v nichž bylo více než 1300 pacientů). Zaměřili se hlavně na to, zda studie potvrdila, že se pacientům zlepšily plicní funkce, zvýšila fyzická kondice a kvalita života. Statistické vyhodnocení studií ukázalo, že provozování Baduanjin pacienty s CHOPN zvyšuje jejich fyzickou kondici, což je zcela logické. Ale co víc, zlepšují se také parametry plicní ventilace, a to jak hodnoty usilovného výdechu FEV, které jsou u pacientů výrazně snížené, tak usilovní vitální kapacity plic (maximální objem vzduchu, který lze po maximálním nádechu prudce vydechnout). Krom toho samotní pacienti udávají, že se zlepšila kvalita jejich života. Cítí se lépe, méně unavení, zvládají více věcí a zátěže.

qigong 

Je tedy patrné, že tradiční čínská medicína nabízí pacientům mnohem více, než si myslíme. I cvičební systémy sestavené před staletími jsou schopné, pokud jsou dobře a pravidelně cvičené, zlepšit stav i kvalitu života pacientů, kteří trpí i vážnějšími chorobami, jakou je např. zde probíraná CHOPN.

Podobný souhrnný pohled na vliv cvičení Baduanjin Qigong na lidi přináší další přehledová studie. Ta se nezaměřovala pouze za pacienty s chronickou obstrukční nemocí, ale hledala více ukazatelů, aspektů lidského zdraví, které je možné cvičením Baduanjin Qigong zlepšit. Baduanjin je jednou z forem tradičního čínského kultivačního cvičení Qigong a má více než tisíciletou historii. Je založené na střídání „nehybných“ pozic a pohybů, zapojení mysli a dýchání. Není to tedy „pouhé“ fyzické cvičení. Není složité se jej naučit a je vhodný i pro méně zdatné či nějak nemocné lidi. Baduanjin obsahuje 8 cviků, tj. 8 snadných pohybů.

Autoři si jasně vymezili, s jakými studiemi budou pracovat. Kritéria byla přísná, aby získaly skutečně kvalitní data na další zpracování, která by odrážela realitu. Podařilo se jim najít 274 studií, jejichž počet snížili. Nakonec pracovali s daty z 19 studií, které byly randomizované (rozdělení pacientů do kontrolní a léčebné skupiny je náhodné) a kontrolované.

Byly hodnoceny vlivy cvičení hlavně na celkovou kvalitu života, kvalitu spánku, posílení úchopu, flexibilitu trupu, srdeční frekvenci a hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku. Ve studiích byli dobrovolníci, kteří předtím necvičili, zaznamenali se jejich údaje a porovnali se s těmi, které byly získány po určité době cvičení.

Souhrnné výsledky studií ukázaly, že Baduanjin má pozitivní vliv na kvalitu života, jak je vnímání cvičícími lidmi. Pozitivní dopad byl nejpatrnější u starších lidí, kteří začali s cvičením. Dále pak také u chronicky nemocných, kteří měli v životě značná omezení. Vliv cvičení se projevil již při 30 minutových cvičeních 2x týdně po dobu 8 týdnů.

Dalším sledovaným parametrem byla kvalita spánku. I zde se potvrdil pozitivní vliv cvičení na délku spánku a také na jeho přínos cvičícím, tj. spánek jim přinese energii.

Pokud cvičíme, není možné opomenut ani přínos pro fyzickou kondici. Bylo zjištěno, že Baduanjin výrazně zlepšuje stabilitu, balance, zlepší uvědomění si pozice těla v prostoru a během pohybu. Tento efekt mělo cvičení jak na mladé, tak i starší dospělé, včetně pacientů s Parkinsonovou chorobou. Zlepšení stability je nesmírně dobré hlavně u starších lidí, kde je prevencí pádů, které pro ně mohou být velmi zničující. Efekt na zlepšení stability se dle studií projevil, pokud se cvičilo alespoň 4x denně 30‒60 minut/8 týdnů.

Zvýšila se také svalová síla, a to třeba stisku. To je nejspíše dáno tím, že cvičení zlepšuje využití horních končetin a zapojení jejich svalů. Cvičenci byli také vystaveni testu ve skoku do dálky. Ti, kteří začali Baduanjin cvičit doskočili dále, cvičení totiž posiluje také nohy. Nyní se dostáváme také k flexibilitě trupu. Ta se hodnotila testem, kdy se člověk posadí s přednoženýma nataženýma nohama a snaží se dosáhnout co možná nejdále, tj. předklonit se. Cvičení mělo dobré výsledky na flexibilitu u mladých dospělých, tak i starších lidí. Tím se zlepšil jejich život, neboť se pak snáze obouvají, shýbají pro věci atd.

V hodnocení nechyběla ani celková výdrž, zda ji cvičení posunulo. Zde se autoři zaměřili hlavně na lidi, kteří mají srdečně-cévní nebo plicní potíže. I u nich došlo k prodloužení výdrže, ušli větší vzdálenost v 6minutovém chodeckém testu.

Některé studie dokládají, že zlepšení výkonnosti může být dáno také tím, že cvičení může snížit problémy u osteoartritidy. Snížení bolesti pak vede k lepším výkonům a spokojenosti cvičících. 

Nyní se podíváme, jak ovlivní cvičení krevní tlak a tepovou frekvenci. I zde se setkáváme s pozitivním dopadem cvičení. Cvičení může snížit hodnoty obou tlaků, pokud jsou zvýšené, ale větší vliv na tlak systolický. Aby se dosáhlo snížení tlaku, je potřeba cvičit minimální 3x týdně 30‒60 minut/12 týdnů. Cvičení také posiluje srdeční funkce, jeho schopnost čerpat krev, což se projeví také snížením tepové frekvence, u cvičenců se pohybovala mezi 45‒60 tepy za minutu. Krom toho se také zvýšila kapacita plic.

Výsledky studií, které splňují kritéria klinické kontrolované studie, tedy ukazují, že cvičení Baduanjin je pro člověka přínosné. Zvýší kvalitu života, spánku, fyzické kondice, kardiovaskulárního i plicního systému.

Liu SJRen ZWang LWei GXZou L. Mind⁻Body (Baduanjin) Exercise Prescription for Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systematic Review with Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2018 Aug 24;15(9).

Zou L, SasaKi JE, Wang H, Xiao Z, Fang Q, Zhang M. A Systematic Review and Meta-Analysis Baduanjin Qigong for Health Benefits: Randomized Controlled Trials. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine : eCAM. 2017;2017:4548706. doi:10.1155/2017/4548706.