Čínský herbář
Čeština

Cordyceps militaris proti leukémii

C. militaris je také parazitickou houbou, jejíž spory se uchycují na larvy a kukly hmyzu a postupně do nich pronikají a živí se jejich obsahem. S C. militaris bylo provedeno mnoho studií, které dokládají, že C. militaris umí modulovat a posilovat imunitní systém, regulovat hladinu tuků a cukrů v krvi, zabíjet mnohé patogeny a také působí protirakovinně.

 

cordyceps_leukemia

 

Testuje se účinnost proti jednotlivým typům nádorových onemocnění. Nejčastěji na buněčných kulturách či na zvířatech. Autoři vybrali leukémii, která patří mezi krevní malignity, postihuje buňky imunitního systému. Základním dělením je na lymfoblastické a myeloidní leukémie a každá může mít formu akutní a chronickou. Léčba spočívá v chemoterapii a hlavně transplantaci kostní dřeně.

Autoři vytvořili etanolový extrakt z C. militaris a sledovali, jakým způsobem ovlivňuje rakovinné buňky. Z tohoto důvodu vytvořili zvířecí model nemoci, u myší vyvolali leukémii, a také buněčnou kulturu složenou z nádorových buněk.

Nemocné myši byly rozděleny do dvou skupin, přičemž jedna dostávala C. militaris a druhá pouze placebo. U myší léčených C. militaris došlo k výraznému potlačení nemoci. Při léčbě došlo k přímému ovlivnění nádorových buněk, došlo k utlumení faktorů, které podporují přežití buňky, tj. je prolomena nesmrtelnost nádorové buňky. Naopak rostou faktory, které stojí za buněčnou smrtí a nádorové buňky tak propadají apoptóze.

Při pokusech na buněčných kulturách se toto také potvrdilo, navíc se prokázalo, že C. militaris snižuje životaschopnost nádorových buněk. Počet buněk, které byly usmrceny, výrazně vzrostl, tj. snížil se počet přeživších buněk.

C. militaris má protirakovinné účinky, které jsou namířené přímo proti nádorovým buňkám. Snižuje jejich životaschopnost a zabíjí je, a to skrze navození apoptózy působením na signální cestu p85/AKT a  GSK3β/kaspáza 3.

 

Park JGSon YJLee TH et al. Anticancer Efficacy of Cordyceps militaris Ethanol Extract in a Xenografted Leukemia Model. Evid Based Complement Alternat Med. 2017;2017:8474703.