Čínský herbář
Čeština

Reishi a ochrana sítnice

Co by mohla ochránit sítnici a její buňky ochránit před poškození, či alespoň zmírnit dopad poškozující látky na sítnici? Tuto otázku si vědci položili.

reishi-ganoderma-oci-sitniceJejich pozornost se zaměřila na medicinální houby, konkrétně na Reishi. Tato houba je známá svými imunostimulačními a modulačními účinky, má též antiifekční, protirakovinné působení aj.

Využily tedy výtažek obsahující lipid z výtrusů Reishi při pokusu na krysách. Krysám byla podána N-methyl-N-nitrosourea (MNU), která prokazatelně poškozuje sítnici. Navozuje apoptózu u fotoreceptorů, tento  jev se pak může ověřit pomocí aktivace genů Bax, Bcl-xl (antiapoptorický) a kaspázy-3, jejichž aktivita se zvyšuje právě při apoptotických dějích.

Části krys byl podáván výtažek z Reishi a části nikoli, aby bylo možné porovnat, zda má Reishi skutečně protektivní vliv. Byl testován i vliv dávky na stav sítnice. Byly podávány tyto dávky 0,5, 1, 2 a 4 g/kg hmotnosti krys.

Hlavní bod spočíval v ověření exprese výše zmíněných ukazatelů apoptózy ve vzorcích sítnice, které byly získány v čase 0 před podáním MNU, 1, 3, 7 a 10 dní po podání MNU.

Výsledky PCR i imunofluorescence ukázaly, že do 3. dne došlo ke zvýšení přepisu  Bax i Bcl-xl, stejně tak kaspázy-3 u krys neléčených i léčených výtažkem z Reishi, ale v případě krys, jimž byl podáván výtažek došlo k menšímu nárůstu a následně ke snížení exprese mRNA pro propapoptotický Bax a kaspázu-3 oproti výtažkem neléčeným krysám. To znamená, že nedošlo k tam výraznému zániku světločivných buněk. Došlo ale ke zvýšení Bcl-xl, který působí protiapoptoticky.

Jednotlivé pokusy tedy prokázaly, že MNU vyvolá apoptózu  buněk sítnice jak u myší léčených, tak neléčených, avšak u léčených v menší míře, za čímž stojí snížení transkripce Bax a kaspázy-3 a zvýšení exprese Bcl-xl. Vědci tedy potvrdili, že jimi použitý výtažek dokáže zmírnit poškození sítnice.

 

Zdroj:

Gao Y, Deng XG, Sun QN, Zhong ZQ. Ganoderma spore lipid inhibits N-methyl-N-nitrosourea-induced retinal photoreceptor apoptosis in vivo. Exp Eye Res. 2010;90(3):397-404.